Onderzoek

Wat doen we?

Om de juiste zorg voor de cliënten te garanderen verrichten we op structurele basis wetenschappelijk onderzoek. Ons onderzoeksprogramma Zicht op Resultaat heeft als doel inzicht krijgen in:

1) de kwetsbare groep kinderen en ouders met beperking of meervoudige problematiek

2) uitkomsten en betekenis van onze dienstverlening

3) wat werkt het beste voor wie

 

Dit alles doen we samen met zowel interne als externe partners. Met de interne partners William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, William Schrikker Gezinsvormen, en De Jeugd en Gezinsbeschermers, werken we samen aan het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor het krijgen van zicht op de uitkomsten van onze dienstverlening. We analyseren gegevens over ‘outcome’ (looptijd, traject, clienttevredenheid en doelrealisatie) in relatie tot client- en hulpverleningskenmerken. 

Met externe partners zoals Universiteiten, Hogescholen en expertisecentra werken we samen aan kennisontwikkeling over de kwetsbare doelgroep en wat het beste voor wie werkt.

 

Met die kennis kunnen we betekenis aan uitkomsten geven, risico- en beschermende factoren identificeren , en meer inzicht krijgen in wat het beste werkt voor wie. Daarmee kan eerder de juiste hulp worden ingezet die beter aansluit bij de behoeften van de cliënten. Het onderzoeksprogramma draagt hiermee bij aan de verbetering van kwaliteit van dienstverlening en de onderbouwing en doorontwikkeling van werkwijzen.

 


Medewerkers 

Maroesjka van Nieuwenhuijzen

Dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen heeft als ontwikkelingspsycholoog (UvA) promotie onderzoek gedaan naar sociale informatie verwerking van kinderen met LVB (UU, orthopedagogiek). Vervolgens was ze als onderzoeker en universitair docent verbonden aan respectievelijk de UU, Ontwikkelingspsychologie en de VU, Orthopedagogiek en tijdelijk als lector Jeugdzorg en Gehandicaptenzorg aan de Hogeschool Leiden. Haar onderzoek richt zich op het verklaren van gedragsproblemen van kinderen en jongeren met LVB, opvoedingsvaardigheden van ouders met LVB, en het ontwikkelen en onderzoeken van gedragsinterventies en diagnostische instrumenten voor jeugdigen met LVB en hun ouders. Ze heeft als projectleider van consortia en co-promotor verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van instrument- en interventie-ontwikkeling en effectonderzoek opgezet en begeleid, zowel binnen de jeugdhulpverlening als binnen het gedwongen kader en de gehandicaptenzorg.

Sinds 2017 is ze werkzaam als sr. Onderzoeker bij het Expertisecentrum, en als programmaleider van het onderzoeksprogramma Zicht op Resultaat van Partners voor Jeugd verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van onderzoek op het gebied van kenmerken van cliënten, en kwaliteit en effectiviteit van begeleiding en hulpverlening in het gedwongen kader en jeugdhulpverlening.

Ze is lid van de Erkenningscommissie NJI justitiële interventies en van de Klachtencommissie Stichting Philadelphia Zorg.

Sophie de Wijs

Drs. Sophie de Wijs is inmiddels oudgediende bij Partners voor Jeugd. In 2008 startte zij na haar studie Sociale Psychologie bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Eerst werkte zij als secretaresse, later als directiesecretaresse en vervolgens als project- en beleidsmedewerker. In deze functies heeft zij in diverse innovatieve projecten ondersteund en meegewerkt. Haar ervaring en kwaliteiten liggen op het grensvlak van inhoud en techniek. Zij werkt voor de William Schrikker JB&JR mee aan de doorontwikkeling van registratiesysteem WIJZ en de managementinformatietool. Voor Zicht op Resultaat verzorgt Sophie de gegevens die rechtstreeks uit de registratiesystemen komen en doet zij projectondersteuning. 

Sanna Koet

Drs. Sanna Koet is gespecialiseerd in kwalitatief- en actieonderzoek. Haar aandachtsgebieden zijn Pleegzorg en Jeugdreclassering’​. Binnen het programma Zicht op Resultaat is zij verantwoordelijk voor pleegzorg en gezinsvormen. Sanna is opgeleid als Cultureel Antropologe met een specialisatie in de Criminologie. Zij begon haar carrière als onderzoeker aan de UvA bij het Bonger Instituut, waar zij onderzoek verrichte naar recreatief drugsgebruik. Verder heeft zij in het verleden onderzoek verricht naar geloofsbeleving onder jongeren; kwetsbaarheid, misbruik en uitbuiting van kinderen in Tanzania; en de verbetering van de gezondheidszorg voor zwangere vrouwen in ruraal Tanzania.

Zij was tevens nauw betrokken bij de ontwikkeling van So – Cool en 18 Take Control.

Tessel Sterenborg

Tessel Sterenborg Msc heeft 14 jaar als professional gewerkt met jeugdigen met (L)VB en hun ouders, zowel in het vrijwillig kader als het gedwongen kader. Binnen het vrijwillig kader heeft zij ervaring opgedaan binnen residentiële settingen voor jongeren en jong volwassenen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Daarna heeft zij als ambulant ondersteuner jong volwassenen met LVB en gezinnen met LVB problematiek begeleid. Zij heeft expertise ontwikkeld op het gebied van (ernstige) gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en opvoedingsvaardigheden van jongeren en/of ouders met een (licht) verstandelijke beperking.

Binnen het gedwongen kader heeft zij als jeugdzorgwerker expertise ontwikkeld op het gebied van het begeleiden van gezinnen met een opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.

Sinds 2019 is ze werkzaam als onderzoeker bij het Expertisecentrum. Zij is o.a. verantwoordelijk voor het dossieronderzoek (van DJGB en WSS JBJR) naar kenmerken van jeugdigen met LVB en hun ouders, en uitkomsten van maatregelen in het gedwongen kader. Sinds 2020 doet ze promotie-onderzoek naar het effect van de OTS maatregel.

 

Projecten

Risico en beschermende factoren  

‘Kenmerken en effecten van OTS-trajecten‘, promotie-onderzoek uitgevoerd door Tessel Sterenborg, MSc, i.s.m. Prof. Dr. Geert-Jan Stams en Dr. Inge Wissink (UvA, Forensische Orthopedagogiek) en Dr. M. van Nieuwenhuijzen (Expertisecentrum William Schrikker), looptijd 2020-2025

 ‘Weer zelf je kind opvoeden: Kenmerken van gezinnen met LVB die een succesvol OTS-traject lopen’, uitgevoerd door T. Sterenborg MSc, i.s.m. dr. M. van Nieuwenhuijzen, dr. I. Wissink (UvA), gefinancierd door ZonMw, programma Gewoon Bijzonder/call Bestaande Data, looptijd feb-okt 2020

 ‘Adverse Childhood Experiences (ACEs) van jeugdigen met LVB’, uitgevoerd door T. Sterenborg MSc, i.s.m. J. Vervoort MSc (Koraalgroep, De Hondsberg), Dr. I. Wissink (UvA), Prof. Dr. X. Moonen (UvA), Dr. M. van Nieuwenhuijzen, looptijd 2019-2020

Tools en methodieken

‘Op weg naar Succes en Herstel; Herstelgericht werken in een jeugdreclasseringstraject’, uitgevoerd door Drs. Sanna Koet, i.s.m. Drs. R. Kea (EC WS) & werkplaats JR 2.0 regio IJmond, gefinancierd door ZonMw, programma verward gedrag, looptijd dec. 2019 - maart 2021.

 ‘Assessing Social Information Processing and Aggressive Behavior in Adolescent Boys with Mild to Borderline Intellectual Disabilities: The Use of Interactive Virtual Reality’; ontwikkelproject i.s.m. Dr. Verhulp (UU), Dr. Schuiringa (UU), Dr. Salah (UU), & Dr. Dechamps (UU), gefinancierd door UU, looptijd 2020

 ‘Vol vertrouwen Schorsen: De ontwikkeling van het Schorsingsplan voor en met jongeren met een LVB in voorlopige hechtenis: een domeinoverstijgende aanpak ter bevordering van een positief schorsingsadvies en goede re-integratie’ ontwikkelproject i.s.m. Raad voor de Kinderbescherming, Gemeenteregio Foodvalley, WSS JB&JR, JJI de Hunneberg, gefinancierd door ZonMw, programma Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag, looptijd mei 2019-apr 202

 ‘LVB Virtual Reality; Welkom in de wereld van iemand met een LVB’, pilot onderzoeksproject i.s.m. N. Drion (EC WS), SVG, RN, Leger de Heils, RvK, Halt, MEE, Middin, Politie, gefinancierd door Ministerie van Veiligheid en Justitie, looptijd 2018-2019

 Effectonderzoek interventies en methodieken

‘Procesevaluatie Houvast-W’, i.sm. Marcia Lever (EC WS), Middin, ASVZ, gefinancierd door Zorgondersteuningsfonds, looptijd 2018.

 

Samenwerkingspartners

We werken met diverse universiteiten (UvA, Forensische Orthopedagogiek; Universiteit Utrecht, Ontwikkelingspsychologie; Radboud Universiteit, Pedagogische wetenschappen) en externe (onderzoeks)partners samen aan onderzoeksprojecten in de praktijk.


Publicaties

Bakker, P., Kea, R., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). Vol vertrouwen schorsen; de ontwikkeling van een schorsingsplan voor en met jongeren met een licht verstandelijke beperking in voorlopige hechtenis. Sozio Themanummer Leven met een verstandelijke beperking, 3, 32-34.

 Van Rest, M.M., Vriens, A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). Handleiding Sociale Informatie Verwerkingstest (SIVT). Amsterdam: Hogrefe.

 Van Rest, M.M., Vriens A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2020). De Sociale Informatie VerwerkingTest ‘SIVT’ biedt inzicht in individuele verschillen in sociale informatieverwerking van kinderen en adolescenten met gedragsproblemen. Kind & Adolescent, 41, 122-140.

 Van Bockstaele, B., Van der Molen, M.J., Van Nieuwenhuijzen, M., & Salemink, E. (2020). Modification of hostile interpretation bias reduces self-reported aggressive behaviour in adolescents. Journal of Experimental Child Psychology, 140, 1-8

 

 

Methodieken

Time of your Life