Missie en visie

Opdracht en aanpak

William Schrikker wordt ingeschakeld door de gemeenten  om ouders en hun kinderen vrijwillig te begeleiden  in het zgn. ‘drang’ kader. Daarnaast wordt William Schrikker ingeschakeld als de kinderrechter een beschermende maatregel uitspreekt over een kind met een beperking (of een kind van ouders met een beperking) of een specifieke strafmaatregel. In alle situaties bieden onze professionals specifieke kennis en ervaring om de benodigde hulp te verlenen.
William Schrikker wordt ingeschakeld als de kinderrechter een beschermende maatregel uitspreekt over een kind met een beperking (of een kind van ouders met een beperking). In die situaties bieden onze professionals specifieke kennis en ervaring om hulp te verlenen. Daarbij stellen we de kinderen en hun omgeving altijd centraal. Verder proberen we ze zo mogelijk in gezinsverband te laten opvoeden, bij voorkeur in het gezin van herkomst. Kan een kind echt niet thuis wonen? Dan kijken we allereerst of een pleeggezin tot de mogelijkheden behoort. Zo niet, dan zoeken we naar passende opvang in een gespecialiseerde voorziening.

Missie

William Schrikker bevordert vanuit expertise en betrokkenheid de kwaliteit van het bestaan van jeugdigen met een beperking of jeugdigen van ouders met een beperking die aangewezen zijn op hulp in het drang en dwang kader.

Visie
Voor wie

Wij bieden hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: jeugdigen van 0 – 23 jaar die leven met een beperking - bij henzelf of bij (één van) hun ouders - en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan.