Privacy Statement William Schrikker Gezinsvormen

William Schrikker Gezinsvormen (WSGV) is een jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet. WSGV biedt pleegzorg voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking en/of een fysieke beperking en/of een ernstige, soms terminale, chronische ziekte. Vanzelfsprekend hebben zij ook recht op een passend pleeggezin als ze om wat voor een reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Naast pleegzorg biedt WSGV Video Interactie Begeleiding aan pleegouders en jeugdigen en vormen van ouderbegeleiding voor de ouders van kinderen die in een pleeggezin wonen.

Voor het verlenen van deze jeugdhulp verwerken wij persoonsgegevens van kind(eren), hun ouders/gezin en (aspirant) pleegouders. Dit zijn gegevens zoals naam, adres en BSN nummer en bijvoorbeeld ook de reden waarom een kind niet meer thuis kan wonen. In het dossier staat ook informatie die wij ontvangen hebben van anderen, bijvoorbeeld van de Gecertificeerde Instelling (GI) wanneer die een kind aanmeldt voor pleegzorg. Dit zijn privacygevoelige persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Hier leggen wij uit waarom wij deze informatie verwerken en wat we daar mee doen. Ook geven wij aan wat de rechten zijn van kinderen, ouders en pleegouders met betrekking tot de persoonsgegevens die we over hen verwerken.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Stichting William Schrikker Gezinsvormen

Postadres
Postbus 12685
1100 AR Amsterdam

Functionaris Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming (schriftelijk) benaderen voor advies en informatie rondom privacy. De Functionaris Gegevensbescherming geeft zowel aan u als aan de organisatie onafhankelijk advies.

E-mail: fg@wsg.nu

Of:

Postbus 12685
1100 AR Amsterdam
t.a.v. de functionaris gegevensbescherming

Autoriteit Persoonsgegevens
Telefoonnummer: 088 1805250