ANBI Fondsen

William Schrikker is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling

William Schrikker biedt hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: jeugdigen van 0 – 23 jaar die leven met een beperking - bij henzelf of bij (één van) hun ouders - en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan. Meer informatie over de missie en visie.

Bestuur

De Raad van Bestuur van Partners voor Jeugd is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren van William Schrikker. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg 2014-2015.

Jaarverslag

Een actueel verslag van de activiteiten vindt u in onze jaarverslagen en de maatschappelijke verantwoording van William Schrikker.

William Schrikker is lid van het Instituut Fondsenwerving.

Donaties

William Schrikker ontvangt financiële ondersteuning van fondsen voor haar cliënten, zoals kleding, schoolartikelen, sportlessen en woninginrichting.
 
William Schrikker wordt gesteund door:
- Nationaal Fonds Kinderhulp
 
Officiële naam: William Schrikker Stichting
Publiek bekende naam: William Schrikker
 
KvKnr.: 34200840
 
Postadres:
Postbus 12685
1100 AR  AMSTERDAM
Tel.nr.: 088-5260000