ANBI

De William Schrikker Groep is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur van een ANBI mag u uw giften aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Doelstelling
William Schrikker Groep biedt hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving: jeugdigen van 0 – 23 jaar die leven met een beperking - bij henzelf of bij (één van) hun ouders - en waarbij opvoed- en opgroeiproblemen zijn ontstaan. Meer informatie over de missie en visie.

Beleidsplan
Bekijk ons actuele beleidsplan.

Bestuur
De Raad van Bestuur van de William Schrikker Groep is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan de regiodirecteuren. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector.

Salariëring van personeel vindt plaats conform de CAO gehandicaptenzorg 2014-2015.

Jaarrekening
Een actueel verslag van de activiteiten vindt u in de Jaarrekening maatschappelijke de verantwoording van William Schrikker Groep.

De William Schrikker Groep is lid van het Instituut Fondsenwerving.