William Schrikker ziet af van aanbesteding voor jeugdbescherming in omgeving Dordrecht

De William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, een landelijke jeugdzorgorganisatie voor kinderen en ouders met een beperking, ziet af van de aanbesteding voor 2018 in de regio Zuid Holland Zuid (Dordrecht en omstreken). Reden is de kloof tussen de aanbestedings- en inkoopvoorwaarden van de gemeenten aan de ene kant en de bodemeisen waar de dienstverlening van de organisatie volgens de Jeugdwet aan moet voldoen. Hierdoor is het voor de William Schrikker niet mogelijk om de juiste kwaliteit van zorg te bieden aan 300 kwetsbare gezinnen waar sprake is van een verstandelijke of lichamelijke beperking.

De jeugdzorgorganisatie realiseert zich dat dit voor de continuïteit van zorg een onwenselijke en bedreigende situatie is maar ziet geen andere mogelijkheid. Bestuurder Erik Heijdelberg: “We worden als het ware in een spagaat gedwongen. Ons hart ligt bij onze cliënten, een kwetsbare groep waar continuïteit van hulp geen vanzelfsprekendheid is. Maar die hulp moet ook aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Met die kwaliteitseisen zijn bepaalde kosten gemoeid. De William Schrikker is een stichting zonder winstoogmerk maar dat betekent niet dat we op de pof hulp kunnen blijven verlenen. We komen er met de meeste gemeenten wel uit maar in dit geval hebben we het zware besluit genomen om niet mee te doen met de aanbesteding. Er is een grens.”

Onder de Jeugdwet is de William Schrikker een specialistische gecertificeerde instelling die deze kinderen en hun ouders begeleidt. Aan deze dienstverlening worden hoge kwaliteitseisen gesteld door instanties als het Keurmerkinstituut en de Inspectie Jeugdzorg. Voor de William Schrikker staat het behoud van kwaliteit en continuïteit van de hulp aan de kinderen en hun ouders voorop. Dat vereist echter wel dat, in afstemming met de regio, afspraken gemaakt kunnen worden over kostendekkende tarieven voor de geboden zorg en een jaarlijkse indexatie van die tarieven. En dat is met deze procedure in Zuid Holland Zuid niet mogelijk. Daardoor ontstaan voor de organisatie meerjarige verliezen die nergens gedekt worden en onverantwoord zijn.