Onze doelgroepen

We werken daar waar ondersteuning en zorg nodig is en gevraagd wordt voor onze doelgroep: kinderen met een verstandelijke en / of fysieke beperking. Dat betekent in elke gemeente aansluiten bij de daar bestaande ingezette lokale hulp. We schuiven aan in bestaande en nieuwe wijkteams. Bij de centrale lokale toegangspoort willen we onze cliënten direct de passende zorg kunnen bieden. We willen een flexibele partner zijn voor gemeenten en ketenpartners, om vanuit gezamenlijkheid de beste zorg voor een bijzondere groep cliënten te kunnen genereren. 

We komen bij de cliënten thuis voor ondersteuning en zorg. Dat kunnen werkzaamheden zijn in de vrijwillige jeugdhulp, zoals een drangtraject of specifieke nazorginnovaties. Het kan gaan om uitvoeringsactiviteiten in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel (voogdij en OTS). Of invulling geven aan de aan (jeugd- en adolescenten)strafrecht gelieerde casuïstiek.

William Schrikker zet zich in voor:

  • Jeugdigen met een IQ 70 - 85 met ernstige bijkomende problematiek.
  • Jeugdigen met een verstandelijke beperking IQ < 70
  • Jeugdigen met een lichamelijke beperking, die als gevolg daarvan blijvende hindernissen ondervinden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.
  • Jeugdigen met een zintuiglijke beperking: slechthorend/doof, slechtziend/blind.
  • Meervoudig Complex Gehandicapte Jeugdigen (M.C.G.)
  • Jeugdigen in de leeftijd van nul tot zes jaar met een verhoogd medisch risico op een blijvende beperking. Bijvoorbeeld omdat tijdens de zwangerschap sprake was van misbruik van drugs of alcohol.
  • Jeugdigen met een ernstig lichamelijke, chronische of progressieve ziekte. Te denken valt aan een stofwisselingsziekte, aids, cystic fybrose, leukemie.
  • Jeugdigen van wie de ouders een beperking hebben, waardoor specialistische hulp noodzakelijk is.
Cliëntenparticipatie

Vanuit onze visie "Er zijn als het moet" willen we leren van de ervaringen en meningen van onze cliënten. De Cliëntenraad en William Schrikker geven hier samen vorm aan door de feedback van cliënten aantoonbaar te gaan organiseren, door onder andere cliëntbijeenkomsten. Daarnaast wordt de feedback van cliënten gemeten en gebruikt om onze hulpverlening te optimaliseren.