Gezinshuiszorg

Ons perspectief op kinderen en gezinnen met een beperking omvat het bieden van hulp dicht bij huis, ‘zo gewoon mogelijk’ vorm gegeven. Daarbij past het bevorderen van de opvoedvaardigheden van ouders en hun sociale omgeving en het versterken van de eigen regie en het probleemoplossend vermogen van de ouders en het gezinssysteem. Als kinderen om wat voor reden dan ook, tijdelijk of langdurig, niet thuis kunnen wonen, bieden wij een ‘zo thuis mogelijk’ alternatief vanuit gedeeld opvoedersschap, in de vorm van pleegzorg en gezinshuiszorg.

Soms is het voor kinderen en jongeren om verschillende redenen niet langer haalbaar om thuis of in een pleeggezin te wonen. Een woonplek in een gezinshuis kan dan een goede oplossing zijn. In een gezinshuis wordt het gewone gezinsleven gecombineerd met professionele zorg die nodig is. Dat kan zorg zijn in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg) of de Jeugdwet.

Gezinshuiszorg is bedoeld om kinderen en jongeren een stabiele woonomgeving te bieden, waarin veiligheid en kwaliteit van zorg, begeleiding en soms behandeling voorop staat en waarmee ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Continuïteit is hierbij een belangrijk gegeven, zeker omdat deze kinderen vaak al (te) veel mee hebben gemaakt. Een gezinshuis geeft kinderen en jongeren met complexe en meervoudige problematiek, de kans om veilig op te groeien. Gezinshuisouders zijn professionals en bieden in hun eigen huis en omgeving de zorg die nodig is.

Matching

WSGV kijkt zorgvuldig of een kind en een gezinshuis goed bij elkaar passen, de ‘match’ moet een veilig leef - en opvoedingsklimaat bieden. WSGV is als ‘zorgaanbieder’ verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en behandeling; vanuit deze verantwoordelijkheid ondersteunen wij de gezinshuisouders bij de dagelijkse begeleiding en verzorging; het ‘verblijf’. WSGV werkt gericht samen met andere organisaties, waaronder gezinshuis.com om ervoor te zorgen dat gezinshuiszorg voldoet aan de geldende kwaliteitscriteria.

Gezinshuiszorg is bij WSGV mogelijk voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, inclusief (mogelijke) bijkomende problematiek en/of lichamelijke beperkingen. Uitgesloten zijn cliënten met verslavingsproblematiek, suïcidaal gedrag en ernstige psychiatrische hulpvragen.

Wanneer u voor uw gemeente(n) specifieke informatie wenst over gezinshuiszorg, of samen met ons  gezinshuiszorg vorm en inhoud wilt geven, kunt u contact met ons opnemen via onze manager gezinshuizen of de afdeling Instroom en Bemiddeling.